Vedtægter for fagforeningen  

1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Business Danmark - Fagforeningen for salg og marketing. Dens hjemsted er Storkøbenhavn.

2 Formål

Foreningens formål er primært:

 • At øge medlemmernes markedsværdi gennem uddannelse, kurser, konferencer, forskning og seminarer mv.
 • At løfte det faglige niveau på de dimittendberettigede skoler med vidensgrundlag, undervisning og i uddannelsesudvalgssammenhæng.
 • At sikre medlemmernes erhvervsmuligheder mod overgreb af enhver art
 • At sikre og forbedre medlemmernes faglige og retlige stilling og varetage deres beskæftigelsesmæssige og økonomiske interesser
 • At sikre, at salg og marketing får en naturlig placering i den offentlige debat gennem information, markedsføring og imagepleje
 • At kunne indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

3 Medlemsbetingelser

Business Danmark optager alle, der interesserer sig for salg og marketing.

Personer, der gennemgår eller har afsluttet en dimittendberettiget uddannelse, kan optages som studerende eller dimittend. Dimittender har nedsat kontingent i foreningen de første seks måneder efter endt uddannelse.

Tvivlsspørgsmål om ret til at være medlem afgøres af forretningsudvalget, der som fortolkningsbidrag har et protokollat. Dette kan med respekt for vedtægternes § 3 ændres ved almindeligt flertal i hovedbestyrelsen.

Indmeldelse sker til foreningen ved indsendelse af foreningens optagelsesbegæring i udfyldt og underskrevet stand. Optagne medlemmer opnår straks fulde rettigheder, jf. dog vedtægternes § 16.

Et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, udtræder af foreningen.

Et medlem, der overgår helt eller delvist til, eller er overgået til, efterløn og/eller pension og derved udtræder helt eller delvist af arbejdsmarkedet, er berettiget til medlemskab, dog som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke beklæde tillidsposter, men har ret til råd og vejledning, samt ret til at deltage i foreningens møder.

4 Kontingent

Hovedbestyrelsen fastsætter efter høring i afdelingerne det årlige kontingent. Kontingentet betales enten månedsvis eller kvartalsvis forud. Hvis kontingentet betales for sent, kan opkræves et restancegebyr. Medlemsrettighederne kan fortabes, hvis kontingentrestancen overstiger 60 dage, og genvindes først, efter at kontingentrestancen, dog maks. for 2 kvartaler, er betalt.

5 Udelukkelse

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det findes bevist, at medlemmet forsætligt har skadet eller modarbejdet foreningens virksomhed.

6 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen sker på foreningens hjemmeside. Månedsbetalende medlemmer udmeldes med løbende måned + 30 dage. Kvartalsbetalende medlemmer udmeldes ved kvartalets udløb uanset udmeldelsestidspunktet..

7 Afdelinger

De lokale afdelinger har som formål at holde møder om faglige forhold og vedligeholde den faglige og sociale kontakt til foreningen og derved sikre medlemmernes medbestemmelsesret.

Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelserne i lokalafdelingerne.

8 Vedtægter for lokalafdelinger

 1. Afdelingens navn er:
 2. Adgang til foreningens møder, arrangementer og Årsmøder forudsætter indfrielse af de for arrangementet gældende vilkår.
 3. Årsmødet er afdelingens højeste myndighed og afholdes hvert andet år i årets 4. kvartal (ulige år). Årsmødet indvarsles med mindst 30 dages varsel, elektronisk eller ved skriftlig indvarsling
 4. Årsmødets dagsorden er:
  Valg af dirigent
  2. Formanden foranlediger beretning aflagt
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  5. Afdelingens aktiviteter i det kommende år
  6. Andre sager.
  Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
 5. Bestyrelsen inkl. formanden består af 7 medlemmer og vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær umiddelbart efter Årsmødet.
 6. Forslag, der ønskes til afstemning på afdelingens Årsmøde, skal være formanden i hænde senest 21 dage før Årsmødet.
 7. Ekstraordinær Årsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, eller når 1/3 af medlemmerne kræver det.
 8. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på et landsrådsmøde.
 9. Bestyrelsens medlemmer handler efter eget skøn og overbevisning.
 10. For at blive valgt til en afdelingsbestyrelse skal medlemmet have bopæl i lokalafdelingens område. Skifter et bestyrelsesmedlem bopæl til en anden lokalafdelings område midt i en valgperiode, udtræder vedkommende af afdelingsbestyrelsen ved førstkommende Årsmøde.

9 Landsrådet

Foreningens højeste myndighed er landsrådet, der består af de af afdelingerne valgte bestyrelsesmedlemmer, landsformanden, vicelandsformanden samt foreningens a-kasserepræsentant.

Hver afdeling har et antal stemmer svarende til afdelingens medlemstal pr. 1. marts. Stemmerne fordeles så vidt muligt ligeligt mellem de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter i en afdelingsbestyrelse har ret til at træde i et forhindret medlems sted og har samme beføjelser som dette, også stemmeret.

Følgende personer kan på foreningens regning og uden stemmeret deltage:

 • Æresmedlemmer
 • Tidligere landsformænd
 • Udvalgsformænd for stående udvalg, nedsat af landsrådet eller hovedbestyrelsen
 • Afdelingsbestyrelsers suppleanter, der ikke træder i stedet for et forhindret medlem
 • Formænd for seniorklubber, dog kun én inden for hvert af Business Danmarks 11 afdelingsområder
 • En repræsentant, der skal være medlem af Business Danmark, for hver af de filantropiske foreninger

Medlemmer kan i øvrigt overvære landsrådsmødet for egen regning, dog uden tale- og stemmeret.

10 Landsrådsmødet

Ordinært landsrådsmøde afholdes hvert andet år i april måned (lige år). Hvert møde skal indeholde følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af hovedbestyrelsen
 • Landsformanden aflægger beretning, herunder orienteres om foreningens fonde
 • Udvalgene aflægger beretning
 • Direktøren orienterer om regnskabet fra det foregående år
 • Debat om udviklingslinjer for foreningens virke i det kommende år. Debatten afsluttes så vidt muligt med en motiveret målsætning
 • Indkomne forslag
 • Valg af landsformand og vicelandsformand
 • Eventuelt

De på landsrådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af landsrådets stemmetal er repræsenteret på landsrådsmødet, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det krævede antal landsrådsmedlemmer ikke mødt på landsrådsmødet, gælder følgende regler:

Har forslaget ikke opnået den krævede majoritet af de afgivne stemmer, er det bortfaldet.

Har forslaget derimod opnået den krævede majoritet af de afgivne stemmer, indkaldes inden 4 uger til et nyt landsrådsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Stemmefordelingen af afgivne stemmer ved de på landsrådsmødet foretagne afstemninger skal oplyses for landsrådsmødedeltagerne sammen med resultatet af den enkelte afstemning, dog ikke ved personvalg.

Den af landsrådet valgte dirigent leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Enhver stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, elektronisk eller skriftligt. Dirigenten afgør hvilken stemmeafgivningsform, der skal anvendes for at sikre afstemningen foregår forsvarligt. Stemmeafgivningen skal dog ske skriftligt eller elektronisk, hvis mere end 25 landsrådsmedlemmer begærer dette.

Ordinært landsrådsmøde indvarsles senest 8 uger før mødets afholdelse på foreningens hjemmeside, anden elektronisk form eller ved skriftlig meddelelse. Senest 14 dage før landsrådsmødet fremsendes indkaldelse til landsrådsmedlemmerne med oplysning om dagsorden og indkomne forslag.

Ekstraordinært landsrådsmøde afholdes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller 1/3 af sidste ordinære landsrådsmødes stemmetal kræver det.

Krav om ekstraordinært landsrådsmøde skal være motiveret og ledsaget af tydelig angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Sådanne møder indkaldes med 14 dages varsel.

Af det på landsrådet passerede optages et referat.

Forslag, der ønskes behandlet på landsrådsmødet, skal være indsendt til hovedkontoret senest 6 uger før mødet.

Landsformanden og vicelandsformanden vælges for en periode af 2 år. Landsformanden kan ikke samtidig have sæde i en afdelingsbestyrelse.

11 Hovedbestyrelsen

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af samtlige afdelingsformænd, landsformanden, vicelandsformanden samt formænd for de faste foreningspolitiske udvalg.

Landsformanden er formand for hovedbestyrelsen.

På årets sidste hovedbestyrelsesmøde vælger afdelingsformændene hvert år blandt sig 2 repræsentanter til forretningsudvalget. På sammen møde vælger hovedbestyrelsen hvert år blandt de folkevalgte formand for hvert politisk udvalg samt op til 5 udvalgsmedlemmer til disse.

Hovedbestyrelsesmøder afholdes så ofte, landsformanden finder det nødvendigt, eller når 6 medlemmer kræver det.

Er en afdelingsformand forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, indtræder en suppleant fra den pågældende afdeling, jf. § 8, stk. 5 sidste sætning. Suppleanten træder i formandens sted med alle beføjelser, også stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert medlem råder over en stemme på hovedbestyrelsens møder. Det gælder også, hvis vicelandsformanden samtidig er formand for en afdelingsbestyrelse. Ved stemmelighed er landsformandens stemme udslagsgivende. Ved landsformandens fravær er vicelandsformandens stemme udslagsgivende.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er repræsenteret. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om godkendelse af foreningens budget, kontingent og regnskab skal dog vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Endvidere skal forslag, der medfører en forøgelse af det eksisterende budget, og forslag om nye tiltag, der ikke er med i budgettet, ligeledes vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved hovedbestyrelsens møder skal der optages et referat, der føres til protokols. Stemmefordelingen af afgivne stemmer ved de på hovedbestyrelsesmødet foretagne afstemninger skal fremgå af referatet.

Hovedbestyrelsen godkender senest i december måned hvert år foreningens budget, herunder kontingent for det kommende år. Hovedbestyrelsen godkender senest i marts måned hvert år foreningens regnskab.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen kan sende særlige sager til urafstemning blandt medlemmerne.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, vælge formand herfor og fastlægge kommissorier.

Rådighedsbeløb til afdelingers/udvalgs drift fastsættes af hovedbestyrelsen.

12 Forretningsudvalget

Landsformanden, vicelandsformanden samt de 2 af afdelingsformændene valgte medlemmer danner forretningsudvalget.

Forretningsudvalget varetager den foreningspolitiske ledelse mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes ved sædvanlige og almindelige forhold af den administrerende direktør. Ved beslutninger herudover tegnes foreningen af den administrerende direktør og mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget. Ved køb, salg og pantsætning af foreningens aktiver tegnes foreningen af samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Foreningens administrerende direktør ansættes og afskediges af forretningsudvalget, der fastlægger løn- og ansættelsesvilkår.

13 Administrationen

Til at lede foreningens administration ansættes en administrerende direktør.

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale, idet medarbejdere med direkte reference til direktøren i henhold til den af hovedbestyrelsen vedtagne organisationsplan dog kun kan ansættes og afskediges med forretningsudvalgets godkendelse.

14 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, udpeget af hovedbestyrelsen.

15 Tilhørsforhold

Foreningen har ikke noget partipolitisk tilhørsforhold, men hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og direktøren er bemyndiget til at orientere sig hos relevante interessenter, herunder politiske partier.

Hovedbestyrelsen kan søge samarbejde med andre foreninger eller institutioner til fremme af foreningens formål.

16 Regler for retshjælp

Business Danmark yder juridisk hjælp og socialrådgiverbistand i spørgsmål, der vedrører medlemmernes ansættelsesretlige forhold, herunder arbejdsskader. Business Danmark yder kun bistand i sager, der med Business Danmarks medvirken kan afgøres ved direkte forhandling med arbejdsgiver eller dennes organisation/rådgiver. Der ydes ikke bistand i spørgsmål, der i.h.t. aftale eller overenskomst skal afgøres ved fagretlig behandling eller forhandling mellem overenskomstparterne.

Business Danmark kan kun føre sager, som i første instans skal afgøres ved dansk domstol. Dog kan der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde føres sager, der ifølge en kontraktretlig forpligtelse skal behandles ved en dansk voldgiftsret.

Retshjælpen kan kun benyttes af medlemmer af Business Danmark og gives kun i sager, der er opstået efter indmeldelsen i Business Danmark.

Business Danmark vurderer efter et forsvarligt fagligt skøn, om der er rimelig anledning til at påtage sig sagen, og om der er rimelig udsigt til et positivt resultat for medlemmet.

Business Danmark kan, hvor det drejer sig om sager af principiel art, eller det drejer sig om at værne hele standens retlige stilling, føre sager henvist fra ikke-medlemmer.

For sager, der behandles af Business Danmarks advokater, eventuelt som egentlige retssager, gælder følgende med hensyn til honorarer og omkostninger: I de tilfælde, hvor Business Danmark påtager sig at føre sagen, er det uden udgifter for medlemmet uanset sagens udfald. Det gælder også omkostninger til modparten. Skadeserstatninger, bøder eller beløb, som ved retssag eller i forbindelse med et forlig tilfalder modparten, udredes dog af medlemmet.

Omkostninger afholdt af Business Danmark, som modparten tilpligtes at betale i forbindelse med en retssag eller et forlig, tilfalder Business Danmark.
Sagsomkostningerne skal fastsættes af retten.

Medlemmer, der benytter retshjælpen, er forpligtet til at give udtømmende og sandfærdige oplysninger, om nødvendigt skriftligt. Skulle det vise sig, at oplysninger mod bedre vidende er fortiet, må vedkommende selv bære alle med sagen forbundne omkostninger, ligesom Business Danmark er berettiget til straks at udtræde af sagen.

Udebliver et medlem fra retsmøder eller andre møder, der af Business Danmark skønnes nødvendige for sagens førelse, afsluttes sagen, og de påløbne omkostninger skal betales af medlemmet. Business Danmark påtager sig kun sager, der er anmeldt umiddelbart efter deres opståen og senest 2 måneder efter.

Retshjælpen dækker op til kr. 1 million. – det være sig til en af os påtaget ekstern advokat, retsafgifter samt sagsomkostninger til modpart.

Retshjælpen dækker ikke udgifter til privat antaget advokat eller anden rådgiver, og Business Danmark kan ikke påtage sig sager, hvor sagen har været overgivet til eller er overgivet til privat antaget advokat eller anden rådgiver.

Hvis dokumenter, korrespondance eller andet materiale foreligger på et fremmed sprog, påhviler det medlemmet om fornødent efter retshjælpens skøn at afholde udgiften til oversættelse til dansk.

Hvis der tilbydes et efter Business Danmarks skøn rimeligt forlig i en sag, og medlemmet ikke ønsker at tiltræde dette forlig, er foreningen berettiget til at udtræde af sagen eller gøre fortsat medvirken i sagen betinget af, at vedkommende medlem helt eller delvis betaler omkostningerne. Business Danmark er endvidere berettiget til at afvise eller afslutte sin medvirken i en sag, hvis sagen efter foreningens skøn ikke kan vindes eller gennemføres med et rimeligt resultat for medlemmet set i forhold til omkostningerne ved at føre sagen. Det samme gælder, hvis sagens størrelse ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne ved at føre sagen.

Hvis et medlem melder sig ud af foreningen, mens en sag verserer, er Business Danmark berettiget til at udtræde af sagen. Det kan dog besluttes at fortsætte sagen, hvis udmeldelsen skyldes, at vedkommende ikke længere kan være medlem af foreningen som følge af jobskifte, eller medlemskabet ophører på grund af alder eller død.

Der gives ikke bistand i inkassosager, straffesager, færdselssager og injurie-sager.

17 Opløsning

Forslag til opløsning af foreningen skal fremsendes 6 måneder før et regnskabsårs udgang. Et sådant forslag skal straks efter modtagelsen meddeles landsrådets medlemmer og skal optages på første ordinære landsrådsmødes dagsorden til behandling.

Hvor opløsning er vedtaget med kvalificeret majoritet, som beskrevet under § 10, skal spørgsmålet forelægges for medlemmerne ved urafstemning.

Opløsningen er først endeligt vedtaget, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er lovlig vedtagelse om opløsning sket, skal foreningens midler tilfalde et legat, bærende navnet Business Danmarks legat.

Legatets anvendelse bestemmes på sidste landsrådsmøde, ligesom dette møde nedsætter en afviklingskomité på 3 medlemmer.

18 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Vedtægterne træder i kraft efter afslutningen af landsrådsmødet 29. april 2016.
Ændring af §8 medfører, at lokale generalforsamlinger først afholdes i 4. kvartal 2017.
Ændring af §10 medfører, at næste landsrådsmøde samt valg til tillidsposter først afholdes i april 2018.
Ændring af §11 træder i kraft efter 29. april 2016.
Ændring af §12 har virkning fra 1. januar 2017.

Vedtægterne træder i kraft på landsrådsmødet 8. oktober 2021.