Vedtægter for a-kassen  

Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse.

Afsnit 1 - Formål og hjemsted

§ 1. Min A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne.

Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København.

Afsnit 2 - Anerkendelsen

§ 2. A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2. A-kassen er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra d, i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder,

der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter § 79 i loven.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. §§ 88-90 i loven.

§ 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Beskæftigelsesministeren.

Afsnit 3 - Medlemsretten

§ 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2.

Stk. 2. A-kassens faglige område omfatter alle lønmodtagere og alle selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Stk. 5. Selvstændige erhvervsdrivende kan optages som fuldtidsforsikrede.

§ 5. Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten.

§ 6. Medlemskabet ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen, eller ved medlemmets død.

§ 7. Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse.

Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning.

Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder

Ret til dagpenge m.v.

§ 8. A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§ 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut.

Stk. 2. A-kassen skal modtage dagpengekort m.v. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet.

Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, sender a-kassen specifikation over den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP- og SP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb.

Andre rettigheder

§ 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 16, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab.

Afsnit 5 - Medlemmernes pligter

Pligt til at betale medlemsbidrag

§ 11. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis eller kvartalsvis forud..

§ 12 Ophævet

Andre pligter

§ 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på a-kassens ekspeditionskontor og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 16.

§ 14. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen.

Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser.

Stk. 3. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet.

Stk. 4. Overtrædelse af stk. 2 og 3 medfører anvendelse af vedtægtens § 16, stk. 1.

Afsnit 6 - Forskellige bestemmelser

§ 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af direktøren for direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

§ 16. Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. § 13, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Afsnit 7 - A-kassens administration

A. Administrativ struktur

§ 17. A-kassen er en centralt ledet kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen.

Stk. 2. Min A-kasse er organiseret med et hovedkontor og et antal regionskontorer. På regionskontorerne foregår den egentlige medlemsbetjening. På hovedkontoret varetages de regeludstedende og koordinerende funktioner. Hovedkontoret er ankeinstans for regionskontorernes afgørelser.

Stk. 3. Oprettelse og nedlæggelse af administrative kontorer kan bestemmes af bestyrelsen jf. § 19, stk. 1.

Stk. 4. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et administrativt kontor skal der sendes meddelelse til direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, det lokale jobcenter og det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM).

§ 18. Administrationen af a-kassensvirksomhed påhviler direktøren, der ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra FU. FU ansætter øvrige ledere efter indstilling fra direktøren. Direktøren ansætter derudover det fornødne, kvalificerede personale til a-kassens administration.

Stk. 2. A-kassen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med den af bestyrelsen ansatte direktør.

Stk. 3. Ethvert kontor, der er oprettet under a-kassen, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, som bestyrelsen har givet.

B. Bestyrelsen og forretningsudvalget

§ 19. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægter og varetager i øvrigt a-kassens ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen – såvel hovedkontor som administrative kontorer – har ansat kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Varetagelsen af opgaver som anden aktør kan alene ske på den samlede a-kasses ansvar efter reglerne om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Bestyrelsen består af en formand og 11 andre medlemmer, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger personlige suppleanter for bestyrelsens medlemmer, jf. § 23. Valgbare er alene medlemmer af a-kassen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i formandens sted ved dennes midlertidige forfald.

Stk. 4. Hvis formanden fratræder sin formandspost i en valgperiode, skal bestyrelsen indenfor sin midte vælge en stedfortræder, der da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den personlige suppleant.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt og når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

§ 20. A-kassens daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og 2 medlemmer, valgt af bestyrelsen indenfor dennes midte.

Stk. 2. Forretningsudvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt, og når mindst et medlem forlanger det.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence indenfor de beføjelser og øvrige funktioner, som er tillagt bestyrelsen.

Stk. 4. A-kassens almindelige administrative forretninger varetages af en af bestyrelsen ansat direktør. Direktøren deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder, dog uden stemmeret.

C. Delegeretmøder

§ 21. Hvert fjerde år afholdes, efter indkaldelse af bestyrelsen, et ordinært delegeretmøde, som er a-kassens højeste indre myndighed, jf. dog nedenfor under D.

Stk. 2. Ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 1 måneds varsel til afholdelse inden udgangen af maj måned.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.

Stk. 4. Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles.

Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet og, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.

§ 22. Delegeretmødet består af 82 medlemmer og sammensættes af:

A. Bestyrelsens medlemmer

B. Delegerede, valgt på områdernes generalforsamlinger, jf. § 23.

Stk. 2. Valgbare som delegerede er alene medlemmer af a-kassen.

Stk. 3. Hver delegeret har 1 stemme, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Bestyrelsens 12 medlemmer er deltagere i delegeretmødet med en mandatperiode, der løber fra valg under det ordinære delegeretmøde indtil valg under det følgende ordinære delegeretmøde.

Stk. 5. Ved indtræden af suppleanter i bestyrelsen, indtræder disse tillige som delegerede i de udtrådte bestyrelsesmedlemmers sted.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer har som delegerede ikke stemmeret ved afstemning til godkendelse af beretning og regnskab.

§ 23. Delegerede og personlige suppleanter vælges for en mandatperiode, der løber fra valget på områdets generalforsamling indtil nyvalg har fundet sted på næste generalforsamling.

Stk. 2. De delegerede vælges på generalforsamlingerne i område Øst, område Syd, område Midt og område Nord, hvortil alle medlemmer indkaldes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade sig vælge, og at generalforsamlingerne har været afholdt senest 2 måneder før det ordinære delegeretmøde.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 4. Medlemmer, der ønsker at lade sig vælge til delegeret eller suppleant på områdernes generalforsamlinger, skal anmelde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen. Anmeldelse skal ske til bestyrelsen og sendes til direktøren. Bestyrelsen afgør om en anmeldelse er indsendt rettidigt.

Stk. 5. Samtidigt med valg af delegerede vælges personlige suppleanter for delegerede, der i mandatperioden mister valgbarhed eller får varigt forfald..

Stk. 6. Adgang til valg af delegerede tildeles hver områdes medlemmer på baggrund af områdernes respektive medlemmer pr. 31. december forud for det ordinære delegeretmøde.

Stk. 7. De enkelte områders ret til at lade sig repræsentere på delegeretmøde afgøres på grundlag af fordelingstallet. Det fremkommer ved, at a-kassens medlemstal pr. 31. december divideres med 70. Resultatet heraf afrundes til nærmeste hele tal. Tildelingen af mandater til delegeretmøde fra områderne foretages ved at dividere de enkelte områders medlemstal pr. 31. december med fordelingstallet. På grundlag af de fremkomne tal fordeles mandaterne til områderne i overensstemmelse med de hele tal. Eventuelle overskydende mandater fordeles til områderne af bestyrelsen under hensyntagen til forholdet mellem de enkelte områders medlemstal.

Stk. 8. Områderne er afgrænset på følgende måde:

A. Område Øst omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland.

B. Område Syd omfatter Region Syddanmark.

C. Område Midt omfatter Region Midtjylland.

D. Område Nord omfatter Region Nordjylland.

Stk. 9. Det er medlemmets adresse på indkaldelsestidspunktet, der er afgørende for, hvilken områdes generalforsamling man indkaldes til og er stemmeberettiget på.

Stk. 10. Et medlem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt eller telefonisk melde sig til senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 24. Hvis der efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur, alene er opstillet det antal kandidater, der skal vælges i området, skal der ikke afholdes generalforsamling, men udpegning finder sted som fredsvalg, hvis

A. samtlige kandidater i området kan tilslutte sig afholdelse som fredsvalg, og

B. der kan opnås enighed blandt kandidaterne om hvilken delegeret, den enkelte suppleant skal indtræde for.

§ 25. Dagsorden for ordinært delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigenter
  2. Beretning
  3. Forelæggelse af regnskaber
  4. Indkomne forslag, jf. § 25 stk. 4.
  5. Fastsættelse af lønninger og honorarer, diæter og rejseudgifter til tillidsmænd og delegerede jf. § 25 stk. 7.
  6. Valg af formand og øvrige medlemmer af bestyrelse, samt suppleanter.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt.

Hvis der er stillet forslag om ændringer af a-kassens vedtægter, skal dette fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. På det ordinære delegeretmøder vælges formand og medlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen, jf. § 19 stk. 3. Ligeledes vælges statsautoriseret revisor, 2 kritiske revisorer, samt suppleanter for disse. Alle valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisorer meddeles direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 3. Samtlige valg gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmøde foretager nyvalg.

Stk. 4. Enhver delegeret, kan stille forslag til det ordinære delegeretmøde. Forslagene skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før delegeretmødets afholdelse. Forslagene skal sammen med dagsordenen udsendes til de delegerede senest 14 dage før delegeretmødet.

Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves der ved beslutning om formueanvendelse i tilfælde af anerkendelsens bortfald jf. § 3, tre fjerdedels flertal. Ved beslutning om opløsning kræves to tredjedels flertal. Om ændringer i vedtægterne henvises i øvrigt til § 32.

Stk. 6. Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere personer end der skal vælges. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når mindst 6 delegerede forlanger det.

Stk. 7. Delegeretmødet fastsætter formandens løn samt andre lønninger og honorarer, herunder rejseudgifter og diæter for tillidsmænd og delegerede.

D. Urafstemning

§ 26. Mellem delegeretmøderne kan bestyrelsen lade foretage en almindelig afstemning (urafstemning) om særlige spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse.

Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af urafstemning fastsættes af bestyrelsen.

Afsnit 8 - Regnskab og revision

§ 27. A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de statsautoriserede revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed.

Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven.

§ 28. A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal bemyndige mindst 2 personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

§ 29. De revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om evt. afdelinger har valgt anden revisor.

Stk. 3. Bestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i evt. afdelinger som i hovedkassen.

Afsnit 9 - Vedtægtens ikrafttræden m.v.

§ 30. Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed den 22. maj 2012 og godkendt af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den 22. maj 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves den under 1. juli 2010 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade.

Stk. 3. A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5.

Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsskadestyrelsen.