Landsrådsmøde 2024  

Fredag 19. april 2024 kl. 13.00 på Comwell Kellers Park, Børkop afholdes der Landsrådsmøde i Business Danmark

Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning v/ landsformanden
  3. Beretning v/udvalgene
  4. Orientering om regnskab v/direktøren
  5. Debat om foreningens virke det kommende år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af landsformand og vicelandsformand
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på landsrådsmødet, skal ifølge vedtægternes § 10 være indsendt til Business Danmark senest fredag 8. marts 2024 (seks uger før mødet).

Alle foreningens medlemmer er velkomne til at overvære landsrådsmødet, dog uden tale- og stemmeret.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til Business Danmark på tlf. 3374 0200 (Charlotte Pajbjerg) eller på crp@businessdanmark.dk senest tre uger før mødet.