FN's Verdensmål i Business Danmark  

FN verdensmål

Business Danmark ønsker at fremme bæredygtig udvikling i samfundet og bidrage til FN´s Verdensmål. Vi arbejder for at sikre anstændig vækst, lige muligheder for alle og at nuværende og kommende generationer får et balanceret og udviklende arbejdsliv.

Vi fokuserer på at rådgive vores medlemmer ud fra et individuelt og ikke-partipolitisk perspektiv, så de står stærkest muligt fagligt og ansættelsesretligt på det private arbejdsmarkedet.

Det gør vi gennem initiativer på de tre områder, hvor vi kan skabe den største effekt:

 • Kvalitetsuddannelser
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelser

Vi arbejder for, at de danske businessuddannelser skal være i topklasse, så vi kan styrke det kommercielle Danmark og sikre studerende, medarbejdere og virksomheder nem adgang til ny relevant branchespecifik viden og praktiske færdigheder.

Vi har i årtier interesseret os for salgets faglige og etiske udvikling og har arbejdet målrettet for at professionalisere og akademisere faget og styrke synergien mellem salg og marketing.

Kvalitetsuddannelser


Det gør vi igennem:

 • Morgendagens Salg univers, som er Danmarks største salgsforskningsprojekt. Vi gør en dyd ud af at skabe en rød tråd, så forskningens resultater udmønter sig i ny viden, der også anvendes i akademisk literatur, på fuldtids- og efteruddannelser og praksisnær videndeling på webinarer og arrangementer. Derudover tilbyder projektet foredrag, guides samt netværksgrupper, der har til formål at skabe sammenhæng mellem teori og praksis
 • Vi arbejder for at hæve det akademiske niveau i branchen ved at samarbejde med erhvervsakademier om relevante akademi- og dimplomuddannelser. Derudover faciliterer vi årligt en konference for undervisere, hvor vidensdeling, udvikling, undervisningsmaterialer og forskning er på dagsordenen
 • Gennem samarbejde med erhvervsakademierne afholder vi foredrag, karrierestande og webinarer for cirka 3.500 studerende årligt. Ved at akademisere faget og arbejde for at hæve det faglige niveau har vi bidraget til højere faglighed og opmærksomhed på erhvervsakademiernes uddannelser. Vi har en specifik afdeling med fokus på at bygge bro mellem studie og arbejdsmarked
 • Faglige arrangementer, webinarer og kurser. Vi følger løbende trends og tendenser i markedet for at sikre relevante og fagligt kompetenceudviklende foredrag og workshops on- og offline. Vi forsøger hele tiden at udvikle vores eksisterende koncepter for at skabe synergi imellem vores projekter og skabe en rød tråd mellem forskning, uddannelser og webinarer
 • Udarbejde en nordisk standard for match mellem færdigheder og stillingstitel. Det gør vi i samarbejde med Nordic Sales Forum - vores skandinaviske søsterorganisationer. Vi arbejder for, at projektet skaber sammenhæng mellem relevant efteruddannelse og faglige kompetencer, og gør det overskueligt at opkvalificere sig akademisk udfra nuværende færdigheder

Verdensmål 5: Ligestilling mellem køn

Salg har historisk set været et fag med en stærk overrepræsentation af mænd. Siden år 2000 har kønsfordelingen i faget flyttet sig markant, fra at ni ud af ti var mænd til at tre ud af ti i dag er kvinder. De kommende år forventer vi, at kvindeandelen i faget fortsat er stigende, da kvinder udgør en højere andel på de fleste merkantile uddannelser. Vi arbejder for ligestilling imellem kønnene, så alle har lige vilkår, hvad angår løn, barsel og mulighed for deltagelse i beslutningsprocesser.

Vi tror på, at individuel rådgivning og tidlige indsatser kan gøre medlemmerne bedre i stand til at italesætte og blive bevidst om deres markedsværdi. Ved at nå medlemmerne tidligt i deres professionelle karriere kan de blive bevidst om egne prioriteter - hvad end det gælder højere startsløn eller mulighed for barsel.

Ligestilling


Det gør vi igennem:

 • Mangfoldighed i bestyrelser. Via vores interne bestyrelsesuddannelse og rekrutteringskampagner arbejder vi for at øge diversiten i vores foreningsdemokrati. Da bestyrelsen er valgt af medlemmerne, har vi gennem vores bestyrelseuddannelse sikret et solidt grundlag for nye bestyrelsesmedlemmer. Dermed har vi også fået 30% kvinder på bestyrelsesposter, hvilket matcher medlemssammensætningen. Ved at tilpasse og udvikle vores bestyrelsesuddannelse arbejder vi for at deltagelse i politiske beslutningsprocesser ikke afhænger af tidligere erfaring, køn eller anciennitet
 • Arbejde for løn uafhængigt af køn. Vi klæder vores medlemmer på til at forhandle sig til en løn, der afhænger af kompetencer fremfor køn. Det gør vi gennem personlig lønrådgivning, hvor vi sætter tidligt ind med målrettet kommunikation til medlemmerne
 • Bekæmpelse af chikane og diskrimination på baggrund af køn. Vi behandler sager indenfor diskrimination, ligebehandling og chikane og rådgiver for at sikre, at vi finder den bedste løsning for medlemmet
 • Ligestilling og rådgivning om barsel. Vi rådgiver i alle familiære situationer omkring barselsregler for at sikre lige muligheder for forældre. Derudover fører vi sager for forældre, der diskrimineres på baggrund af graviditet og barsel
 • Whistle-blowerordning. Vi ønsker, at sætte et godt eksempel for transparens og tryghed i branchen, og har indført en whistle-blowerordning - selv om vi på grund af vores størrelse ikke er underlagt EU-direktivet

Verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst

Tredje verdensmål vi arbejder for, er anstændige job og økonomisk vækst. Det gør vi gennem vedvarende indsatser for et bæredygtigt arbejdsmarked, med grobund for vækst, innovation og udvikling af medlemmer og virksomheder. Vi ønsker at fremme bæredygtige og langvarige relationer på arbejdsmarkedet, som sikrer kontinuerlig vækst i samfundet.

Anstændige jobs økonomisk vækst


Det gør vi igennem:

 • Beskytte og forbedre løn- og arbejdsvilkår er en stor del af vores kerneforretning og eksistensgrundlag. Igennem specialisering, viden og løbende dataindsamling laver vi branchens bedste lønstatistik- og beregner, som skaber transparens over løn, frynsegoder og andre ansættelsesvilkår
 • Rådgivning om anstændige aflønningsmodeller. Præstationsløn har historisk været udbredt blandt vores medlemmer - og er det stadig. Vi anbefaler, at grundlønnen er af en størrelse, der sikrer ens livsgrundlag og at bonus og provision bruges som en ekstra gulerod i hverdagen. Derudover er rådgivning om at undgå klausuler et vigtig område i vores politiske arbejde og medlemskommunikation
 • Personlig sparring. Vores Karrierecenter tilbyder sparring, rådgivning og værktøjer, der kan hjælpe medlemmerne med alt fra stress, karrierecoaching og arbejdsglæde. Vi ønsker at forberede medlemmerne på trends og tendenser i samfundet, hvor langvarige relationer og bundlinje hænger sammen. Derudover arbejder vi for at være den karrierepartner, der rådgiver og støtter medlemmerne igennem hele arbejdslivet. 

Vores arbejde med Verdensmålene

Arbejdet med FN's Verdensmål og et bæredygtigt samfund er en del af Business Danmark, som er kommet for at blive, ifølge Business Danmarks landsformand Jens Neustrup Simonsen.

"Salgs- og marketingfagene er i en opbrudstid med nye standarder for etik og transparens – her er det nødvendigt at se på det samfund vi lever i - og hvordan vi kan bidrage til udviklingen."

Han fortæller også, at udviklingen af branchen i sagens natur stiller nye krav til de områder, vi fokuserer på: "Over få årtier er vores fag gået fra primært at være varetaget af hvide midaldrende mænd til en høj grad af diversitet, hvad angår køn, etnicitet og uddannelse - og det stiller nye krav til efteruddannelse, metoo, barsel m.m."

"Hastigheden tingene ændrer sig med er steget markant i forhold til digitalisering og globale trends – men også kriser på samfundsniveau – det kræver nye kompetencer for hurtigt at kunne navigere i en foranderlig verden og skabe vækst. Derfor er vores arbejde med Verdensmålene i høj grad et pejlemærke for at skabe bæredygtig vækst og bidrage positivt til det samfund, vi er en del af. "